Komplexné vedenie ekonomickej agendy
spoločnosti, SZČO.
kontakty
          Naše služby sú určené hlavne pre:
  • malé až stredné firmy a SZČO z regiónu Trenčína a Dubnice nad Váhom
  • platiteľov ako aj neplatiteľov DPH
  • subjekty, ktorým sa z hľadiska nákladov neoplatí zamestnať vlastných ekonomických pracovníkov
  • začínajúce spoločnosti, ktoré ešte nemajú vlastných ekonomických pracovníkov
Výhodnosť využívania našich služieb spočíva hlavne v:
  • nižších nákladoch na vedenie ekonomickej agendy ako pri internom zamestancovi 
  • nepotrebe školení zamestnancov pri zmenách legislatívy v ekonomickej oblasti 
  • vo využití vedomostí a know-how získaných viac ako 10 ročnou praxou
  • profesionálnom zastupovaní  pred  štátnymi inštitúciami
Rozsah ponúkaných služieb:

- vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva v súlade s platnou legislatívou,
- vedenie a spracovanie mzdovej agendy,
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov,
- vedenie evidencie majetku,
zatriedenie majetku do odpisových skupín a zostavenie odpisových plánov,
- evidencie DPH a daňových priznaní,
- spracovanie ročnej účtovnej závierky,
- vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov,
- prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní,
- spracovanie výkazov do poisťovní a na daňový úrad,
- zastupovanie klienta v styku so štátnymi inštitúciami,
- ročné zúčtovanie preddavkov dane zo závislej činnosti,
- evidencia mzdových listov a listov dôchodkového zabezpečenia, zápočty odpracovaných rokov,
- príprava všetkých potrebných dokumentov v prípade auditu klienta a aktívna spolupráca s audítorom
Cenník balíkov